รายชื่อรับบัตรประกันอุบัติเหตุ รอบที่ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

Share This Post

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เเจ้งรายชื่อรับบัตรประกันอุบัติเหตุ สำหรับปีการศึกษา 2562

 

ดูรายชื่อ >>> กลุ่มวิชาการจัดการ , IE MBA , ME MBA

ดูรายชื่อ >>> กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ดูรายชื่อ >>> กลุ่มวิชาการเงิน

ดูรายชื่อ >>> กลุ่มวิชาการประกอบการ

ดูรายชื่อ >>> กลุ่มวิชาการตลาด , IM MBA , EM MBA

ดูรายชื่อ >>> กลุ่มวิชาการจัดการการโรงเเรม

 

หมายเหตุ : นักศึกษาที่มีรายชื่อสามารถรับประกันอุบัติเหตุได้ที่ ห้องบัณฑิตวิทยาลัย

อาคาร 5 ชั้น 1 ในเวลาทำการ โดยรับบัตรประกันอุบัติเหตุได้ถึงวันที่ 3 พ.ย. 62

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch