ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ (รอบที่ 4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ปีการศึกษา 2562

Share This Post

ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ (รอบที่ 4)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน
ปีการศึกษา 2562

>> ตรวจสอบรายชื่อ <<

 วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch