ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

Share This Post

ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

คลิกที่นี่ >>> รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์

 

หมายเหตุ : 1.เอกสารประวัติให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์

2.ขอให้ผู้สอบสัมภาษณ์มาก่อนเวลาสอบ 30 นาที่

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch