กำหนดการงานประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 9 The 9th Annual National Conference on Business and Accounting

Share This Post

กำหนดการงานประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 9 The 9th Annual National Conference on Business and Accounting
วันที่ 22 พฤษภาคม 2564
ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (e-Conference) ผ่านระบบ Cisco Webex

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Activities & Events

ดร.ศุภลักษ์ สุวัตถิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีซิกซ์ตี้ทรี จำกัด, เลขาธิการ สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA) และ ประธานคณะกรรมการด้านมาตรฐานและความยั่งยืน สมาคมการแสดงสินค้าไทย (TEA) มาบรรยายในหัวข้อบรรยายใน หัวข้อ “ประเด็นในปัจจุบันและความท้าทายในการบริหารองค์กรและทุนมนุษย์ของธุรกิจอีเว้นท์” รายวิชา GT523 การจัดการองค์การและทุนมนุษย์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว การบริการและอีเว้นท์ ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม เวลา 13.-16.00 น ห้อง 5501

ดร.ศุภลักษ์ สุวัตถิ บรรยา

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch