ประมาณการอัตราค่าเล่าเรียน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตร

สาขาวิชา

ตลอดหลักสูตร
ไม่รวมวิชาปรับพื้นฐาน

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

CEO MBA
กลุ่มวิชาการจัดการ
กลุ่มวิชาการตลาด
กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์
กลุ่มวิชาการเงิน
กลุ่มวิชาการประกอบการ
กลุ่มวิชานวัตกรรมธุรกิจ
กลุ่มวิชาผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
กลุ่มวิชาการจัดการท่องเที่ยว
กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรม

242,750 *

MBA Online
กลุ่มวิชาการจัดการ
กลุ่มวิชาการตลาด
กลุ่มวิชาการเงิน

242,750 *

 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (iMBA)
Innovative Essential Management - IE MBA
Innovative Marketing MBA - IM MBA

242,750 *

 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (eMBA)
Management for Executive – ME
Entrepreneurial Marketing – EM

242,750 *


บัญชีมหาบัณฑิต

203,450

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

136,950

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน

194,450

สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน

220,450

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

167,450

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

 

 196,950

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการศึกษา

190,450

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางการเงิน

154,950

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์ 518,150
นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด 620,050
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) (ส.-อา.)  868,950

บัญชีดุษฎีบัณฑิต

 

 632,750

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางการเงิน

524,050

 * รวมค่ากิจกรรมต่าง ๆ และการศึกษาดูงานภายในประเทศ