Anounment CeoMBA

ขอเรียนเชิญนักศึกษา
เข้าร่วมปฐมนิเทศภายใน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA)

สำหรับนักศึกษารหัส 14 (รอบ2 และ รอบ3) ทุกกลุ่มวิชา
 

ในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557
เวลา 17.00 น. ณ ห้อง 5201 อาคาร 5 ชั้น 2