Trumb annonc

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2557

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่

รายละเอียด

วัน/เดือน/ปี

1.

สมัครเรียนออนไลน์

1 กันยายน 2557 - 21 พฤศจิกายน 2557

2.

สอบสัมภาษณ์/ประกาศผลสอบ

22 พฤศจิกายน 2557

3.

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

24 พฤศจิกายน 2557

4.

ชำระค่าขึ้นทะเบียนและค่าเรียนวิชาปรับพื้นฐาน

8 - 21 ธันวาคม 2557

5.

เปิดเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

12 มกราคม   2558