Anounment master

นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอกที่ยังไม่ได้รับใบปริญญาบัตร
เนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมในพิธีประสาทปริญญาบัตร
สามารถมารับได้ที่แผนกบัณฑิตศึกษา อาคาร 2 ชั้นล่าง
วันจันทร์-เสาร์ ระหว่างเวลา 8.30 - 17.00 น.  
หมายเหตุ : หากไม่สามารถมารับด้วยตนเองต้องแนบ
สำเนาบัตรประชาชนและใบมอบฉันทะมาแสดงให้ทราบด้วย