ประกาศผลสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

>> ตรวจสอบรายชื่อ <<

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ดาวน์โหลด >>(ไฟล์) วิธีปริ้นต์ใบ Pay in slip เพื่อชำระค่าแรกเข้าปรับพื้นฐาน และชำระค่าเทอม<<

โปรดดำเนินการภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2562 (มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์)

การทำบัตรนักศึกษา

1. นักศึกษากรอกเอกสารการทำบัตรนักศึกษาให้ครบถ้วน จำนวน 1 ชุด และส่งสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ (เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ส่งได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1 ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2562

2. นักศึกษาส่งไฟล์สแกนรูปถ่ายสี ความละเอียด 150 dpi ขึ้นไป ส่งได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 (ในการส่งไฟล์รูปถ่ายสีให้นักศึกษาแจ้งรหัสนักศึกษา 13 หลัก และชื่อ-นามสกุล)

(ไฟล์) รายละเอียดรูปถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษาขอให้นักศึกษาใหม่ส่งเอกสารสำหรับทำบัตรนักศึกษา + รูปถ่าย ณ บัณฑิตวิทยาลัย

เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง 24805 (อาคารใบเรือ ชั้น 8)