ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคต้น รอบ 2)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรหัสนักศึกษา(ไฟล์) รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิชาปรับพื้นฐาน มีรายละเอียดดังนี้

MB 004 หลักการพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์

เริ่มเรียนวิชาปรับพื้นฐาน วันที่ 10-11 สิงหาคม 2562 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เฉพาะวิชาปรับพื้นฐานเท่านั้น)

รับเอกสารการเรียนได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1

(ไฟล์) ตารางการบรรยายวิชาปรับพื้นฐาน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐาน

ให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จำนวน 8,200 บาท

และค่าลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐาน 3,000 บาท **ภายในวันที่ 8 - 16 สิงหาคม 2562** 

**นักศึกษาสามารถปริ้นต์ใบชำระค่าแรกเข้าปรับพื้นฐานได้ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป**

โดยมีขั้นตอนรายละเอียดดังนี้

(ไฟล์) วิธีปริ้นต์ใบ Pay in slip เพื่อชำระค่าแรกเข้าปรับพื้นฐาน และชำระค่าเทอม

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การลงทะเบียนในภาคเรียนแรก (ภาคต้น ปีการศึกษา 2562)

ในภาคเรียนแรก ทางสำนักทะเบียนและประมวลผลจะลงทะเบียนให้ ในเทอมถัดไปนักศึกษาลงทะเบียนด้วยตนเอง

เริ่มเรียนวันที่ 17 สิงหาคม – 22 ธันวาคม 2562 (รับเอกสารการเรียนได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1)

ชำระเงินภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 1 – 7 กันยายน 2562

**นักศึกษาสามารถปริ้นต์ใบชำระค่าเทอมได้ในวันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป**

(ไฟล์) วิธีปริ้นต์ใบ Pay in slip เพื่อชำระค่าแรกเข้าปรับพื้นฐาน และชำระค่าเทอม

คลิ๊กที่นี่ --------- ตารางสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2562 CEO MBA

คลิ๊กที่นี่ --------- ตารางสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2562 iMBA

คลิ๊กที่นี่ --------- ตารางสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2562 eMBA

คลิ๊กที่นี่ --------- ปฎิทินการศึกษา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การทำบัตรนักศึกษา

1. นักศึกษากรอกเอกสารการทำบัตรนักศึกษาให้ครบถ้วน จำนวน 1 ชุด และส่งสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ (เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ส่งได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1 ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2562(ไฟล์) เอกสารการทำบัตรนักศึกษา

2. นักศึกษาส่งไฟล์สแกนรูปถ่ายสี ความละเอียด 150 dpi ขึ้นไป ส่งได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2562    

(ในการส่งไฟล์รูปถ่ายสีให้นักศึกษาแจ้งรหัสนักศึกษา 13 หลัก และชื่อ-นามสกุล) (ไฟล์) รายละเอียดรูปถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การทำส่วนลดศิษย์เก่า 10 % (สำหรับนักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

นักศึกษามาทำเรื่องส่วนลดศิษย์เก่า 10 % **ตั้งแต่วันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2562**ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1