หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ประกาศตารางสอบประมวลความรู้ปากเปล่า

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

 

คลิ้กที่นี่ >>> กลุ่มวิชาการจัดการ

คลิ้กที่นี่ >>> กลุ่มวิชาการตลาด

>>> กรณีศึกษาสำหรับ กลุ่มวิชาการจัดการ

>>> กรณีศึกษาสำหรับ กลุ่มวิชาการตลาด