หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)

ณ อาคาร 24 ชั้น 5  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562

ภาคเช้า

ห้องสัมภาษณ์ที่ 1 เริ่มเวลา 09.00 น.

คลิ้กที่นี่ >>> รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ (กลุ่มวิชาการจัดการ ,ME MBA เเละ IM MBA)

ภาคบ่าย

ห้องสัมภาษณ์ที่ 1 เริ่มเวลา 13.00 น. 

คลิ้กที่นี่ >>> รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ (กลุ่มวิชาการตลาด ,EM MBA เเละ การจัดการโลจิสติกส์)

ห้องสัมภาษณ์ที่ 2 เริ่มเวลา 13.30 น.

คลิ้กที่นี่ >>> รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ (กลุ่มวิชานวัตกรรมธุรกิจ เเละ IE MBA)