ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ (รอบ3)
หลักสูตรปรัญชาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาโลจิสติกส์ 
ปีการศึกษา 2562

>> ตรวจสอบรายชื่อ <<

สอบวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1