หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ประกาศ

รายละเอียดการลงทะเบียน

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

 

ลงทะเบียนออนไลน์ : วันที่ 15 - 28 ก.ค. 2562

คู่มือการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ คลิ๊กที่ http://gs.utcc.ac.th/images/pdf/online_gs_hb.pdf

- นักศึกษา ปี 1 (รหัส 193) รอบSummer ให้นักศึกษาลงทะเบียนด้วยตนเอง

- นักศึกษา ปี 1 (รหัส 191) รอบภาคต้น ในภาคเรียนแรก ทางสำนักทะเบียนและประมวลผลจะลงทะเบียนให้ ในเทอมถัดไปนักศึกษาลงทะเบียนด้วยตนเอง

วันชำระเงิน : วันที่ 29 ก.ค. - 11 ส.ค. 2562

วิธีพิมพ์ใบจ่ายค่าเทอม คลิ๊กที่ http://gs.utcc.ac.th/images/Announcements/HowToPrintPayInSlip2558.pdf

ปฎิทินการศึกษา

คลิ๊กที่นี่ --------- ปฎิทินการศึกษา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

เริ่มเรียน                                    วันที่13 สิงหาคม - 22 ธันวาคม 2562

ภาคปกติ และภาคค่ำ                 เริ่มเรียนวันที่ 13 สิงหาคม2562

ภาคเสาร์-อาทิตย์                        เริ่มเรียนวันที่ 17 สิงหาคม2562

สอบกลางภาค                           วันที่ 7 – 12 ตุลาคม 2562 และวันที่ 20 ตุลาคม 2562

สอบปลายภาค                          วันที่ 9 - 22 ธันวาคม 2562

(ไฟล์) ตารางเรียน CEO MBA (รหัส 19)

(ไฟล์) ตารางเรียน CEO MBA (รหัส 18)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การรับหนังสือเรียน

ให้นักศึกษามารับหนังสือเรียนได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย (อาคาร 5 ชั้น 1) ระหว่างวันที่ 13 - 25 ส.ค. 2562

(ไฟล์) รายละเอียดการรับหนังสือเรียน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ : 1. ห้องเรียน วัน-เวลาสอบกลางภาค และสอบปลายภาค จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

                2. ตารางเรียนของหลักสูตร iMBA และ eMBA จะแจ้งให้ทราบภายหลัง