ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ (รอบที่ 4)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน
ปีการศึกษา 2562

>> ตรวจสอบรายชื่อ <<  

 วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1