Anounment Ceo

เเจ้งรายชื่อการสอบประมวลความรู้ปากเปล่าหลักสูตร CEO MBA ภาคการศึกษา 2/2557

ประกาศ

นักศึกษาที่ลงทะเบียน สอบประมวลความรู้ปากเปล่า หลักสูตร CEO MBA ภาคการศึกษา 2/2557

สามารถเข้าดูรายชื่อและรายละเอียดการสอบได้ที่

คลิ๊กที่นี่ >>> https://sites.google.com/site/isceomba56/