ประกาศตารางสอบประมวลความรู้ปากเปล่า

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

 

>>> กลุ่มวิชาการจัดการ

>>> กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์

>>> กลุ่มวิชาการตลาด

>>> กลุ่มวิชาการเงิน