ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ (รอบสอง)
หลักสูตรปรัญชาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาโลจิสติกส์
ปีการศึกษา 2562

>> ตรวจสอบรายชื่อ <<

สอบวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1