ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ (รอบสาม)
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด
ปีการศึกษา 2562

>> ตรวจสอบรายชื่อ <<

สอบวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562
ห้องสอบ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ตึก 5 ชั้น 1