ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (รอบสอง)
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด (ภาคค่ำ)
ปีการศึกษา 2562
>> ตรวจสอบรายชื่อ <<

>> รายชื่อนักศึกษาที่ต้องเรียนหมวดวิชาปรับพื้นฐาน <<