ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 (Summer รอบ 2)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรหัสนักศึกษา (ไฟล์) รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิชาปรับพื้นฐาน มีรายละเอียดดังนี้

MB 005 หลักการพื้นฐานทางด้านการเงินธุรกิจ

เริ่มเรียนวิชาปรับพื้นฐาน    25 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เฉพาะวิชาปรับพื้นฐานเท่านั้น)

รับเอกสารการเรียนได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1

(ไฟล์) ตารางการบรรยายวิชาปรับพื้นฐาน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐาน

ให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จำนวน 8,200 บาท

และค่าลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐานวิชาละ 3,000 บาท **ภายในวันที่ 20 - 26 พฤษภาคม 2562** (มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์)

**นักศึกษาสามารถปริ้นต์ใบชำระค่าแรกเข้าปรับพื้นฐานได้ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป**

โดยมีขั้นตอนรายละเอียดดังนี้

(ไฟล์) วิธีปริ้นต์ใบ Pay in slip เพื่อชำระค่าแรกเข้าปรับพื้นฐาน และชำระค่าเทอม

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การลงทะเบียนในภาคเรียนแรก (ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2562)

ในภาคเรียนแรก ทางสำนักทะเบียนและประมวลผลจะลงทะเบียนให้ ในเทอมถัดไปนักศึกษาลงทะเบียนด้วยตนเอง

เริ่มเรียนวันที่ 4 มิถุนายน – 11 สิงหาคม 2562

ชำระเงินในวันที่ 3-9 มิถุนายน 2562

คลิ๊กที่นี่ --------- ตารางเรียนชั้นปีที่ 1 รหัส 19  CEO MBA

คลิ๊กที่นี่ --------- ตารางเรียนชั้นปีที่ 1 รหัส 19 iMBA

คลิ๊กที่นี่ --------- ตารางเรียนชั้นปีที่ 1 รหัส 19 eMBA

 

คลิ๊กที่นี่ --------- ปฎิทินการศึกษา

คลิ๊กที่นี่ --------- รายละเอียดการรับหนังสือเรียน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การทำส่วนลดศิษย์เก่า 10 % (สำหรับนักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

ให้นักศึกษามาทำเรื่องส่วนลดศิษย์เก่า 10 % **ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562**ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1