ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด
ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เริ่มสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น.
ณ ห้องสอบ ห้อง Study Room 4 ตึก 24 (ตึกใบเรือ) ชั้น 5

>> ตรวจสอบรายชื่อ <<