ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน
ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เริ่มสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1

>> ตรวจสอบรายชื่อ <<