ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

>> ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก <<

>> รายชื่อผู้เรียนปรับพื้นฐาน ฤดูร้อน 2561 <<

วิธีปริ้นต์ใบ Pay in slip เพื่อชำระค่ำแรกเข้ำปรับพื้นฐำน และชำระค่ำเทอม