ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์
ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
สอบวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น.

>> ตรวจสอบรายชื่อ <<