หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ประกาศ

ตารางสอบเล่มสมบูรณ์ วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

>>> CEO MBA กลุ่มวิชาการจัดการ

>>> CEO MBA กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์

>>> CEO MBA กลุ่มวิชาการตลาด