หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 (Summer รอบ 1)

 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรหัสนักศึกษา(ไฟล์) รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 วิชาปรับพื้นฐาน มีรายละเอียดดังนี้

 MB 004 หลักการพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์

 MB 005 หลักการพื้นฐานทางด้านการเงินธุรกิจ

 เริ่มเรียนวิชาปรับพื้นฐาน    31 มีนาคม – 2 มิถุนายน 2562 (เรียนทุกวันอาทิตย์ เฉพาะวิชาปรับพื้นฐานเท่านั้น)

 (ไฟล์) ตารางการบรรยายวิชาปรับพื้นฐาน

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 การชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐาน

 ให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จำนวน 8,200 บาท

 และค่าลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐานวิชาละ 3,000 บาท**ภายในวันที่ 18 - 24 มีนาคม 2562** (มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์)

 **นักศึกษาสามารถปริ้นต์ใบชำระค่าแรกเข้าปรับพื้นฐานได้ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป**

 โดยมีขั้นตอนรายละเอียดดังนี้

 (ไฟล์) วิธีปริ้นต์ใบชำระค่าแรกเข้าปรับพื้นฐาน และ ใบชำระค่าเทอม

 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 การลงทะเบียนในภาคเรียนแรก (ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2562)

 ในภาคเรียนแรก ทางสำนักทะเบียนและประมวลผลจะลงทะเบียนให้ ในเทอมถัดไปนักศึกษาลงทะเบียนด้วยตนเอง

 เริ่มเรียนวันที่ 3 มิถุนายน – 11 สิงหาคม 2562

 ชำระเงินในวันที่ 13 - 19 พฤษภาคม 2562

 หมายเหตุ : สำหรับตารางเรียน ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2562 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 คลิ๊กที่นี่ --------- ปฎิทินการศึกษา

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การทำบัตรนักศึกษา

 ให้นักศึกษาส่งรูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูปภายในวันที่ 21 เมษายน 2562

 ส่งได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ไฟล์) การทำบัตรนักศึกษา

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 การทำส่วนลดศิษย์เก่า 10 % (สำหรับนักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

 ให้นักศึกษากรอกเอกสารใบสมัครสมาชิก และหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกให้ครบถ้วน และชำระเงินค่าสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า โดยแนบเอกสารการสมัครและหลักฐานการโอนเงิน มาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  **ส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562** เพื่อที่จะได้ดำเนินการในการแจ้งให้ทางสมาคมออกใบเสร็จรับเงินให้เรียบร้อย

 (ไฟล์) ใบสมัครสมาชิก

 (ไฟล์) หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก