โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 7

The 7th Annual National Conference on Business and Accounting

วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำหรับ นศ.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่ลง IS ภาคปลาย 2561

รายละเอียดการส่ง

1.      ให้นักศึกษาส่งบทความวิชาการ(สรุปจาก IS ของนักศึกษาตามรูปแบบที่กำหนด) ส่งบทความวิชาการเป็นไฟล์ Microsoft word ไม่เกิน 12 หน้า ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ชื่อไฟล์ระบุเป็น ชื่อ-นามสกุล) ภายใน 27 มีนาคม 2562

2.     ให้นักศึกษาส่งบทความวิชาการ(สรุปจาก IS ของนักศึกษาตามรูปแบบที่กำหนด) ส่งเป็น Paper ไม่เกิน 12 แผ่น โดยมีแบบฟอร์มอนุมัติบทความวิชาการที่มีลายเซ็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา ส่งที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1 ภายใน 27 มีนาคม 2562

หมายเหตุ : นักศึกษาต้องส่งบทความวิชาการ ทั้ง 2 แบบ(ไฟล์ word และ Paper)

>>> เเบบฟอร์มอนุมัติบทความวิชาการ

>>> รูปแบบบทความวิชาการ

>>> ตัวอย่างบทความวิชาการ