หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ประกาศ รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์

ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2562 วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562

ณ อาคาร 24 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

รอบภาคเช้า เวลา 9.00-12.00 น.

>>> กลุ่มวิชาการตลาด

>>> กลุ่มวิชาการเงิน

>>> กลุ่มวิชา IM MBA (การตลาดเรียนเฉพาะวันเสาร์)

>>> กลุ่มวิชาผู้ประกอบการยุคดิจิทัล (สอบสัมภาษณ์ 10.00-12.00 น.)

รอบภาคบ่าย เวลา 13.00-16.00 น.

>>> กลุ่มวิชาการจัดการ

>>> กลุ่มวิชา E MBA (การจัดการเเละการตลาด เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)

>>> กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์

>>> กลุ่มวิชาการประกอบการ เเละกลุ่มวิชาการจัดการการโรงเเรม(สอบสัมภาษณ์ 13.00-15.00 น.)

>>> กลุ่มวิชา IE MBA(การจัดการเรียนเฉพาะวันเสาร์) เเละกลุ่มวิชานวัตกรรมธุรกิจ(สอบสัมภาษณ์ 13.00-15.00 น.)

 

 
เอกสารหลักฐานที่เตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์ 

 

1. Print ใบสมัครสอบคัดเลือก จากหน้า web http://110.49.142.31/registrar/apphome.asp

 2. ชำระเงินค่าสมัครสอบได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 24 ชั้น 2,กองการเงิน อาคาร 1 ชั้น 2

 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ติดในใบสมัครสอบ 

 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

 5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

 6. สำเนาใบปริญญาบัตร 2 ชุด

 7. สำเนาทรานสคริปต์ 2 ชุด

 8. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)

 9.หนังสือรับรองการทำงาน