บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ปริญญาโท
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด (รอบแรก)

ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2561