บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการนิเทศศาสตร์การตลาด

สอบวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

ห้องสอบ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ตึก 5 ชั้น 1

>> ตรวจสอบรายชื่อ <<