GS Voucher 0

 

รายละเอียดทุนส่วนลดพิเศษ 10,000 บาท
(สำหรับผู้ที่เข้ารับปริญญาบัตรปีการศึกษา 2560 และสมัครเรียนภายใน 31 มีนาคม 2562)

1. ผู้รับทุนส่วนลดพิเศษค่าหน่วยกิต 10,000 บาท เพิ่มเติมจากส่วนลดค่าหน่วยกิต 10% สำหรับศิษย์เก่า โดยผู้รับทุนจะต้องเป็นบัณฑิตที่จบการศึกษา

     ประจำปีการศึกษา 2560 และสมัครเข้าเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 (รหัสนักศึกษา 19xxxxxxxxxxx)

2. ผู้รับทุนต้องสมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยจะได้รับทุนส่วนลด ภายหลังจาก

     ที่สมัครเรียน และชำระค่าเทอม เต็มจำนวนแล้ว ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท เป็นจำนวน 2 ภาคการศึกษา

3. ผู้สมัครต้องนำ Gift Voucher ที่ได้รับในวันพิธีประสาทปริญญาบัตรมาแสดงเพื่อประกอบการขอรับสิทธิพิเศษนี้ในวันสอบสัมภาษณ์

4. ขอสงวนสิทธิ์พิเศษนี้เฉพาะบัณฑิตที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
     (ระหว่างวันศุกร์ที่ 8 และ วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562) โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

       หมายเหตุ:  หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
                         บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โทร. 02
-697-6880, 02-697-6882, 02-697-6333, 095-367-5512
                         Facebook: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย