บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2561