บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2561