หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ประกาศ

ตารางสอบ Proposal การศึกษาค้นคว้าอิสระ(IS)

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

 

คลิ้กที่นี่ >>> กลุ่มวิชาการจัดการ

คลิ้กที่นี่ >>> กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คลิ้กที่นี่ >>> กลุ่มวิชาการตลาด

คลิ้กที่นี่ >>> กลุ่มวิชาการเงิน