หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ประกาศ

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา IS 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

 

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเเละช่องทางการติดต่อ 

  >>> กลุ่มวิชาการจัดการ

  >>> กลุ่มวิชาการตลาด

  >>> กลุ่มวิชาการเงิน

  >>> iMBA 

  >>> กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์