รายละเอียดการทำ การศึกษาค้นคว้าอิสระ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

กลุ่มวิชาการจัดการ

  >>> รายละเอียดการทำ IS เพื่อสอบบทที่ 1-5 (สอบ Proposal เเละ สอบเล่มสมบูรณ์)

กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 

  >>> รายละเอียดการทำ IS เพื่อสอบบทที่ 1-3 (สอบ Proposal)

 

  >>> รายละเอียดการทำ IS เพื่อสอบบทที่ 1-5 (สอบเล่มสมบูรณ์)

กลุ่มวิชาการตลาด

 

  >>> รายละเอียดการทำ IS เพื่อสอบบทที่ 1-3 (สอบ Proposal)

 

  >>> รายละเอียดการทำ IS เพื่อสอบบทที่ 1-5 (สอบเล่มสมบูรณ์)

กลุ่มวิชาการเงิน

   >>> รายละเอียดการทำ IS เพื่อสอบบทที่ 1-5 (สอบ Proposal เเละ สอบเล่มสมบูรณ์)

 

คลิ้กที่นี่ >>> รายละเอียดการจัดรูปเล่ม การศึกษาค้นคว้าอิสระ

คลิ้กที่นี่ >>> วิธีการเขียนบรรณานุกรม