ผลการพิจารณาหัวข้อ การศึกษาค้นคว้าอิสระ(IS)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

คลิ้กที่นี่ >>> กลุ่มวิชาการจัดการ

คลิ้ก >>> กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คลิ้ก >>> กลุ่มวิชาการตลาด

คลิ้กที่นี่ >>> กลุ่มวิชาการเงิน

คลิ้กที่นี่ >>> IE MBA

คลิ้กที่นี่ >>> IM MBA