เเบบฟอร์มการเสนอหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561(รหัส 17)

คลิ้กที่นี่ >>> เเบบฟอร์มเสนอหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ

คลิ้กที่นี่ >>> เเบบฟอร์มเสนอหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ(เฉพาะ CEO MBA กลุ่มวิชาการตลาด)

คลิ้กที่นี่ >>> เเบบฟอร์มเสนอหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ(เฉพาะ CEO MBA กลุ่มวิชาการจัดการ)

คลิ้กที่นี่ >>> ตารางการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

 

*นักศึกษาทุกกลุ่มวิชา ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รหัส 17 
 ต้องทำการส่งเสนอหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภายในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561  ก่อน 14.00 น. เท่านั้น
 ที่ห้องบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1