ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 3)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรหัสนักศึกษา(ไฟล์) รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2561

- ให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จำนวน 8,200 บาท **ภายในวันที่ 15 – 22 สิงหาคม 2561**

โดยนักศึกษาสามารถปริ้นใบจ่ายค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ได้ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

โดยมีขั้นตอนรายละเอียดดังนี้ (ไฟล์) วิธีการปริ้นต์ใบจ่ายค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น

- ให้นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2561 **ภายในวันที่ 23 – 31 สิงหาคม 2561**

โดยนักศึกษาสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ได้ที่ กองการเงิน อาคาร 1 ชั้น 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การลงทะเบียนในภาคเรียนแรก (ภาคต้น ปีการศึกษา 2561)

ในภาคเรียนแรก ทางสำนักทะเบียนและประมวลผลจะลงทะเบียนให้ ในเทอมถัดไปนักศึกษาลงทะเบียนด้วยตนเอง

เริ่มเรียนวันที่ 14 สิงหาคม – 16 ธันวาคม 2561

คลิ๊กที่นี่ --------- ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2561 CEO MBA รหัส 18

คลิ๊กที่นี่ --------- ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2561 iMBA รหัส 18

คลิ๊กที่นี่ --------- ปฎิทินการศึกษา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การทำบัตรนักศึกษา

นักศึกษาส่งรูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2561

ส่งได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ไฟล์) การทำบัตรนักศึกษา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การทำส่วนลดศิษย์เก่า 10 % (สำหรับนักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

นักศึกษาสามารถทำเรื่องส่วนลดศิษย์เก่า 10 % ก่อนที่จะชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย (อาคาร 5 ชั้น 1)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การรับหนังสือเรียน (ภาคต้น ปีการศึกษา 2561)

ให้นักศึกษามารับหนังสือเรียนได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย (อาคาร 5 ชั้น 1) ภายในวันที่ 14 ส.ค. - 2 ก.ย. 2561

(ไฟล์) รายละเอียดการรับหนังสือเรียน