ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรหัสนักศึกษา(ไฟล์) รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิชาปรับพื้นฐาน มีรายละเอียดดังนี้

นักศึกษาทุกกลุ่มวิชา เรียนวิชา MB 004 หลักการพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์

ไฟล์ ตารางเรียนวิชาปรับพื้นฐาน

ให้นักศึกษามารับเอกสารการเรียนวิชาปรับพื้นฐานในวันเปิดเรียนได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1

หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคค่ำ ทีมีตารางเรียนเป็นภาคเสาร์-อาทิตย์ จะเรียนในช่วงปรับพื้นฐานเท่านั้น

               สำหรับนักศึกษา IE, IM และ ME ที่มีตารางเรียนเป็นภาคเสาร์-อาทิตย์ จะเรียนในช่วงปรับพื้นฐานเท่านั้น

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐาน

ให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จำนวน 8,200 บาท

และค่าลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐานวิชาละ 3,000 บาท**ภายในวันที่ 25 – 31 กรกฎาคม 2561**

**โดยนักศึกษาสามารถปริ้นใบจ่ายค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และค่าลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐานได้

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป**

โดยมีขั้นตอนรายละเอียดดังนี้

(ไฟล์) วิธีการปริ้นต์ใบจ่ายค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และวิชาปรับพื้นฐาน

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การลงทะเบียนในภาคเรียนแรก (ภาคต้น ปีการศึกษา 2561)

ในภาคเรียนแรก ทางสำนักทะเบียนและประมวลผลจะลงทะเบียนให้ ในเทอมถัดไปนักศึกษาลงทะเบียนด้วยตนเอง

เริ่มเรียนวันที่ 14 สิงหาคม – 9 ธันวาคม 2561

ชำระเงินในวันที่ 30 กรกฎาคม- 12 สิงหาคม 2561

คลิ๊กที่นี่ --------- ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ( CEO MBA)

คลิ๊กที่นี่ --------- ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ( iMBA เเละ eMBA)

คลิ๊กที่นี่ ---------ปฎิทินการศึกษา

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การทำบัตรนักศึกษา

นักศึกษาส่งรูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 ใบภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2561

ส่งได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ไฟล์) การทำบัตรนักศึกษา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การทำส่วนลดศิษย์เก่า 10 % (สำหรับนักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

นักศึกษาสามารถทำเรื่องส่วนลดศิษย์เก่า 10 % ก่อนที่จะชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------