หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ประกาศ

รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์

ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

คลิ้กที่นี่ >>> ห้องสอบสัมภาษณ์ที่ 1 

คลิ้กที่นี่ >>> ห้องสอบสัมภาษณ์ที่ 2

คลิ้กที่นี่ >>> ห้องสอบสัมภาษณ์ที่ 3

 

เอกสารหลักฐานที่เตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์ 
1. Print ใบสมัครสอบคัดเลือก จากหน้า web http://110.49.142.31/registrar/apphome.asp

 2. ชำระเงินค่าสมัครสอบได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ ธนาคาร ,ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 24 ชั้น 2,กองการเงิน อาคาร 1 ชั้น 2

 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ติดในใบสมัครสอบ 

 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

 5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

 6. สำเนาใบปริญญาบัตร 2 ชุด

 7. สำเนาทรานสคริปต์ 2 ชุด

 8. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)

 9.หนังสือรับรองการทำงาน