รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1 

 

คลิ้กที่นี่ >>> ห้องสัมภาษณ์ที่ 1

คลิ้กที่นี่ >>> ห้องสัมภาษณ์ที่ 2

 

เอกสารหลักฐานที่เตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์ 
 
1. Print ใบสมัครสอบคัดเลือก จากหน้า web http://110.49.142.31/registrar/apphome.asp
2. ชำระเงินค่าสมัครสอบได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ ธนาคาร ,ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 24 ชั้น 2,กองการเงิน อาคาร 1 ชั้น 2
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ติดในใบสมัครสอบ 
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
6. สำเนาใบปริญญาบัตร 2 ชุด
7. สำเนาทรานสคริปต์ 2 ชุด
8. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)
9.หนังสือรับรองการทำงาน