บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ (รอบ 2)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์
ประจำปีการศึกษา 2561


วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1