บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผลการสอบสัมภาษณ์ (รอบ 2)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน
ประจำปีการศึกษา 2561


สอบข้อเขียนกลุ่มวิชาปรับความรู้พื้นฐาน วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561

  • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ สอบเวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 5504 อาคาร 5 ชั้น 5
  • กลุ่มวิชาทางธุรกิจ สอบเวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 5504 อาคาร 5 ชั้น 5

นักศึกษาต้องชำระเงินค่าแรกเข้าและค่าเรียนปรับความรู้พื้นฐาน ภายในวันที่ 11 - 16 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ที่กองการเงิน อาคาร 1 ชั้น 2 (ปิดทำการวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ)

หมายเหตุ
 - วันสอบข้อเขียนโปรดเตรียมปากกา ดินสอ 2B และเครื่องคิดเลขมาด้วย
 - บัณฑิตวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าแรกเข้าทุกกรณี