บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบ 2)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน
ประจำปีการศึกษา 2561


สอบวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 เริ่มสัมภาษณ์เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1

ยื่นใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร และใบเสร็จค่าสมัคร เพื่อตรวจเอกสาร ที่ห้องบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1

** โปรดแต่งกายสุภาพ และนำใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ **

สำหรับผู้ไม่มีรายชื่อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบสัมภาษณ์