ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 3)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรหัสนักศึกษา

(ไฟล์) รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนแรก

ให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จำนวน 8,200 บาท

และค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนแรก (ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2561)

**ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2561** (มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์)

โดยนักศึกษาสามารถปริ้นใบจ่ายค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนแรกได้

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

โดยมีขั้นตอนรายละเอียดดังนี้

(ไฟล์) วิธีการปริ้นต์ใบจ่ายค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนแรก

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การลงทะเบียนในภาคเรียนแรก (ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2561)

ในภาคเรียนแรก ทางสำนักทะเบียนและประมวลผลจะลงทะเบียนให้ ในเทอมถัดไปนักศึกษาลงทะเบียนด้วยตนเอง

เริ่มเรียนวันที่ 2 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2561

(ไฟล์) ตารางเรียน ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (CEO MBA)

(ไฟล์) ตารางเรียน ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (iMBA เเละ eMBA)

คลิ๊กที่นี่ --------- ปฎิทินการศึกษา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การทำบัตรนักศึกษา

ให้นักศึกษาส่งรูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 ใบภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2561

ส่งได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ไฟล์) การทำบัตรนักศึกษา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การทำส่วนลดศิษย์เก่า 10 % (สำหรับนักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

ให้นักศึกษามาทำเรื่องส่วนลดศิษย์เก่า 10 % ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การรับหนังสือเรียน (ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2561)

ให้นักศึกษามารับหนังสือเรียนได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย (อาคาร 5 ชั้น 1) ระหว่างวันที่ 2 - 16 มิ.ย. 2561

(ไฟล์) รายละเอียดการรับหนังสือเรียน