บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2561
วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.

 

ห้องสอบ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ตึก 5 ชั้น 1

โปรดแต่งกายสุภาพ และนำใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยก่อนสอบสัมภาษณ์ **