ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (รอบสอง)
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก โปรดดาวน์โหลดแบบฟอร์มชาระเงินจากเว็บไซต์ ศึกษาวิธีจากคู่มือที่อยู่ในประกาศนี้

  • ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นจานวนเงิน 6,200 บาท + ค่าลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐาน
    (วิชาละ 3,000 บาท ยกเว้นวิชา CA504 วิชาละ 3,500) โปรดดาเนินการภายในวันที่ 25 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 (มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์)
  • สำหรับวิชาเสริมพื้นฐาน CA503 จะจัดการเรียนการสอนและชาระเงินในภาค 2/2561

ขอให้นักศึกษาใหม่เข้าร่วมปฐมนิเทศในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. ห้อง 5402 ตึก 5 ชั้น 4 และโปรดนำปากกา + รูปถ่าย มาในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ด้วยครับ

เริ่มเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 16 มิถุนายน ถึง 11 สิงหาคม 2561 (8 สัปดาห์)