หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

ประกาศ

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

1. คลิ้กที่นี่ >>> เอกสารประเมินความก้าวหน้า IS 

หมายเหตุ : ให้นักศึกษาทำการPrint เเบบประเมินเเละนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินเเละลงนาม

                 โดยส่งกลับคืนบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2561

 

2.เรื่องการนำเสนอบทความวิจัย

  - ให้นักศึกษาส่งบทความวิจัยโดยใช้รูปแบบดังต่อไปนี้

    คลิ้กที่นี่ >>> รูปแบบการทำบทความวิจัย

หมายเหตุ : โดยส่งบทความในรูปแบบ Microsoft Word มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                  ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2561